O firmie

Firma ATA -TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna (S.K.A.) jest średniej wielkości przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1986 roku świadczeniem usług o profilu inżynieryjnym wykonując prace sprzętem budowlanym związane z uzbrojeniem terenów ze specjalizacją w dziedzinie gazociągów. Obecne jego oblicze ukształtowało się w 1990 roku wraz z powstaniem Przedsiębiorstwa Gramowscy ATA - TECHNIK Spółka Cywilna. Nieustanny rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność zmiany formy organizacyjno- prawnej. W dniu 30.04.1998r. spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nazwą firmy Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA -TECHNIK Spółka Jawna. Natomiast w dniu 24.08.2011r. dokonano kolejnej zmiany nazwy firmy na Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA -TECHNIK Spółka Jawna. Z dniem 01.08.2012r. nastąpiło dalsze przekształcenie formy organizacyjno – prawnej naszej spółki na ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna (S.K.A.). Niniejszą Spółkę reprezentuje Komplementariusz, Spółka ATA - TECHNIK Spółka z o.o. W imieniu Komplementariusza Spółki ATA - TECHNIK Sp. z o.o. działa Pan Maciej Gramowski jako jedyny jej członek Zarządu - Prezes, zaś jej Prokurentami samoistnymi są Wiesław Gramowski, Bartosz Gramowski, Krzysztof Karwowski oraz Lidia Rozmacińska.

 [Maciej Gramowski – Prezes Zarządu Komplementariusza]

 [Siedziba firmy ATA - TECHNIK - 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31]

 

Zmiany formy własności Przedsiębiorstwa nie spowodowały utraty dotychczasowego dorobku firmy w postaci zdobytych zasobów referencyjnych i ekonomicznych oraz bogatych doświadczeń kadry kierowniczej i załogi
a jedynie wzmocniła dyscyplinę finansową i organizacyjno – techniczną. 
Na początku swojej działalności przedsiębiorstwo skupiało się przede wszystkim na realizacji gazociągów średniego i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz robót wodociągowo - kanalizacyjnych, czy ciepłowniczych.
 
Obecnie przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa są przede wszystkim usługi budowlane - montażowe we wszystkich sektorach budownictwa obejmujące w szczególności: 
 • generalnego wykonawstwa robót inżynieryjnych, 
 • budownictwa ochrony środowiska jak:
  • kompleksowa realizacja obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia wody, 
  • eksploatacja i bieżąca obsługa powierzonych obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody,
  • budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, pompowni, przepompowni i tłoczni, 
  • odwodnienia, melioracje i rekultywacje terenów,
  • zagospodarowania i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
 • kompleksową realizację hal przemysłowo – magazynowych i przeróbki odpadów (ZPO)
 • obiekty użyteczności publicznej w tym obiektów mieszkaniowych i oświatowych, 
 • budowy stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z rur PE, 
 • kompleksową realizację ekologicznych kotłowni na paliwo gazowe (projekt - montaż - uruchomienie - serwis), 
 • wykonawstwa instalacji gazowych i cieplnych w obiektach publicznych, mieszkalnych i przemysłowych,
 • budowy i renowacji śluz, kanałów, cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych, 
 • konstrukcje budowlane dla farm wiatrowych i jej niezbędnej doziemnej infrastruktury technicznej,
 • budownictwo komunikacyjne obejmujące ulice, drogi, place i inne obiekty inżynieryjno - komunikacyjne. 

Powyższe usługi realizowane są kompleksowo w systemie projektuj – buduj, buduj włącznie z rozruchem

i serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym na życzenie klienta.

Ponadto spółka oprócz usług budowlano montażowych prowadzi działalność w zakresie:

 • zimowego utrzymania dróg,
 • świadczenia usług sprzętem budowlanym,
 • naprawy sprzętu budowlanego, rolniczego,
 • handlu hurtowego, detalicznego wraz ze sprzedażą nowych maszyn, urządzeń oraz sprzętu rolniczego
  i budowlanego polskich i zagranicznych producentów (www.gramowscy.pl)
 • handlu hurtowego, detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów samochodowych (www.gramowscy.pl)
 • świadczenia usług serwisowych oraz gwarancyjnych maszyn oraz sprzętu rolniczego i budowlanego.

[Sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego polskich i zagranicznych producentów]
 
Swoim zasięgiem prac, przedsiębiorstwo objęło rejon całego kraju. Inwestycje realizowane były i są zarówno
w niewielkich wsiach jak i dużych miastach. Własna baza transportowo-sprzętowa zapewnia dużą mobilność
i pozwala na sprawną realizację zadań na placach budów oddalonych o setki kilometrów od siedziby przedsiębiorstwa.
W gronie odbiorców usług przedsiębiorstwa zdecydowaną większość stanowią jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta. Inwestycje te realizowane są przede wszystkim w ramach i na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych. Przedsiębiorstwo w przeszłości realizowało również inwestycje współfinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), Banku Światowego, a także inwestycje finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków Unijnego Funduszu SAPARD, PHARE. Obecnie realizujemy zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 a także ze środków własnych miast i gmin oraz środków inwestorów prywatnych krajowych i zagranicznych.
Przedsiębiorstwo ma też ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym. Dobre kontakty z władzami samorządowymi owocują wzajemnie korzystną pomocą i współpracą w wielu dziedzinach. Firma stara się wspierać inicjatywę lokalną, a wszędzie tam gdzie realizowane są przez ATA-TECHNIK inwestycje, organizacje lokalne skupione w kołach samorządowych i jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, kluby sportowe, jednostki straży pożarnej, ośrodki upowszechniania kultury) oraz obiekty zabytkowe w tym kościoły niejednokrotnie są wspomagane materialnie oraz poprzez świadczone przez pracowników i sprzęt przedsiębiorstwa prace pomocnicze.

Ostatnie realizacje